EUROHERVEX

W sierpniu została utworzona Europejska Federacja Weksylologów i Heraldyków – EUROHERVEX. Naszym celem jest integracja heraldyków i weksylologów, którzy mają podobne zainteresowania i mogą sobie wzajemnie pomagać. Głównie chodzi o pogłębienie współpracy oraz wymiany doświadczeń, informacji i publikacji między weksylologami z Europy Środkowo-Wschodnie z kolegami na Zachodzie. Do naszej Federacji mogą należeć zarówno stowarzyszenia, jak i indywidualni heraldycy i weksylologdzy.

Jednym z celów Federacji jest stworzenie odpowiednich warunków dla spotkań naszych członków ze Wschodu i Zachodu. Postanowiliśmy, że nasze kongresy będą się odbywać co dwa lata jedynie w tych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których opłaty kongresowe i noclegi będą co najmniej o połowę tańsze niż na Zachodzie.

Kolejnym ważnym polem naszego działania będzie publikowanie kwartalnika, w którym będziemy zamieszczać artykuły i notatki w różnych językach, ale zawsze ze streszczeniem po angielsku. Zachęcamy do nadsyłania artykułów lub notatek po polsku ze streszczeniami angielskimi.

Poniżej załączam  statut Eurohervex i deklarację członkowską. Skan wypełnionej deklaracji prosimy przesyłać na adres alfredvex@o2.pl.

 

STATUT EUROPEJSKIEJ FEDERACJI WEKSYLOLOGÓW I HERALDYKÓW

 

I          NAZWA I CELE

 

 1. Nazwa organizacji brzmi Europejska Federacja Weksylologów i Heraldyków, w formie skróconej Eurohervex.
 2. Eurovex zrzesza europejskie stowarzyszenia weksylologiczne i heraldyczne oraz indywidualnych weksylologów i heraldyków.
 3. Główne cele Eurohervex są następujące:
 1. integracja weksylologów i heraldyków,
 2. intensyfikacja współpracy oraz wymiany informacji i publikacji między

weksylologomi i heraldykami z Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodu,

 1. popularyzacja naszych dziedzin badań w społeczeństwie,
 2. organizacja Międzynarodowych Kongresów Eurohervex (ICE),
 3. utworzenie Europejskiego Centrum Weksylologii i Heraldyki, w którym będą

gromadzone archiwa i biblioteki naszych członków oraz innych weksylologów i

heraldyków,

 1. publikacja kwartalnika z artykułami i notatkami w kilku językach, którym

towarzyszyć będą angielskojęzyczne streszczenia.

 

 

II         SIEDZIBA

 

 1. Administracyjne siedziby Eurohervex ulokowane są w rezydencjach Prezydenta i

Sekretarza Generalnego Eurohervex.

 

 

III       CZŁONKOSTWO

 

 1. Członkiem Eurohervex może zostać każde stowarzyszenie, instytucja lub osoba z

Europy, której zasadniczym celem jest studiowanie weksylologii i heraldyki, a

także artysta-heraldyk, kolekcjoner lub wytwórca weksyliów.

 1. Członkowie muszą aprobować Konstytucję Eurohervex, kierować się zasadami

demokracji oraz powstrzymać się od publicznych wypowiedzi na tematy polityki

i religii. Dyskusje oraz treść artykułów i referatów powinny być merytoryczne z

zachowaniem pełnej wolności wypowiedzi bez względu na tzw. poprawność

polityczną.

 1. Pozyskiwanie aplikacji członkowskich i ostateczne decyzje należą wyłącznie

do Zarządu Eurohervex.

 1. Każdy członek w pełnej swobodzie reguluje swoje sprawy osobiste, których

ograniczeniem może być niniejszy statut oraz prawa w kraju zamieszkania.

 1.     Członek może dobrowolnie zrezygnować z członkostwa poprzez wiadomość

przesłaną prezydentowi Eurohervex. Rezygnacja następuje w dniu wysłania

takiego zawiadomienia.

 

IV        TYTUŁY       

 

 1. Każdemu członkowi, który poświęcił badaniom heraldycznym/weksylologicznym

(publikacje, referaty, artykuły) ponad 25 lat ma tytuł Master of the Federation (Mistrza

Federacji), w skrócie MF.

 1. Każdemu członkowi, który poświęcił badaniom heraldycznym/weksylologicznym

(publikacje, referaty, artykuły) ponad 50 lat ma tytuł Grand Master of the Federation

(Wielkiego Mistrza Federacji), w skrócie GMF.

 

 

 

V         SEKCJE EUROVEX

 

 1. Dla umożliwienie bliższej współpracy członków w poszczególnych

dziedzinach weksylologii i heraldyki  Eurohervex ustanawia następujące sekcje

zaiteresowań:

 

 1. państwa i terytoria
 2. narody i grupy etniczne
 3. monarchowie, prezydenci, ministrowie
 4. organizacje międzynarodowe
 5. wojsko (armia, marynarka wojenna, siły lotnicze, oddziały specjalne)
 6. weksylia na morzu
 7. miasta i gminy wiejskie
 8. uczelnie, szkoły, instytucje
 9. kościoły i duchowieństwo
 10.  stowarzyszenia, partie polityczne i związki zawodowe
 11. ruchy wyzwoleńcze, powstańcy

l.weksyloidy i historia weksyliów

 1. znaki i symbole
 2. arystokracja, szlachta i inne personalne

 

 1. Oddzielne sekcje mogą tworzyć artyści-heraldycy, kolekcjonerzy oraz

wytwórcy flag i sztandarów.

 1. Każdy członek należy do jednej sekcji, co nie wyklucza jego współpracy z innymi

sekcjami.

 

 

VI     ZGROMADZENIE OGÓLNE

 

 1. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą członkowie zarządu, GMF, MF, oraz

delegaci nominowani przez stowarzyszenia, instytucje i członków sekcji Eurohervex.

 1. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego odbywają się, co dwa lata w czasie każdego ICE.

Oficjalnym językiem jest angielski.

 1. Do prerogatyw Zgromadzenia Ogólnego należą:
 2. wybory członków Zarządu,
 3. ocena prac Zarządu,
 4. decydowanie o miejscu kolejnego ICA.
 5. decydowanie w sprawach podniesionych przez Zarząd lub delegatów.
 6. Nie ma limitu delegatów do zapewnienia quorum
 7. Wiążące decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Wniosek z sali będzie rozpatrywany jedynie w przypadku poparcia go przez, co

najmniej jednego delegata.

 1. Prawo głosu mają jedynie członkowie Zarządu, GMF, MF i delegaci obecni na

posiedzeniu.

 1. GMF, stowarzyszenia i instytucje mają po dwa głosy. Członkowie Zarządu i NF mają

po jednym głosie, a delegaci sekcji mają jeden głos na każdych pięciu członków sekcji.

Kumulacja głosów jest zakazana. Na przykład MF nie może dodać głosu swego

stowarzyszenia, instytucji lub jako delegat sekcji.

 

 

VII    ZARZĄD

 

 1. Organem wykonawczym Eurohervex jest Zarząd, w skład którego wchodzi pięć osób –

Prezydent, Sekretarz Generalny, Skarbnik, Informatyk i Bibliotekarz.

 1. Prezydent nadzoruje działalność pozostałych dwóch członków Zarządu,

Sekretarz Generalny utrzymuje Stały Sekretariat oraz Sekretariat ICE, Skarbnik-

zabiega o sponsorów, subwencje i dotacje oraz zajmuje się finansami Eurohervex,

Informatyk tworzy i obsługuje stronę internetową Eurohervex, Bibliotekarz zbiera

informacje o wszelkiego rodzaju publikacjach weksylologicznych i heraldycznych.

 1. Uznaje się, że Zarząd obraduje permanentnie drogą korespondencyjną.
 2. Kadencja członków Zarządu zaczyna się po zakończeniu sesji Zgromadzenia Ogólnego,

na której zostali wybrani, a kończy wraz z zakończeniem kolejnej sesji.

 1. Prerogatywy Zarządu:
 2. zajmowanie się bieżącymi sprawami Eurohervex,
 3. wydawanie instrukcji, jakie uzna za konieczne dla powodzenia działań Eurovex, w

tym przygotowania do ICE,

 1. ustanawianie i likwidowanie sekcji zgodnie z potrzebami Eurohervex,
 2. organizacja sesji Zgromadzenia Ogólnego zgodnie z artykułami 12 i 13c,

`           e.  reprezentowanie Eurohervex w relacjach z innymi instytucjami narodowymi

i międzynarodowymi,

 1. przyjmowanie członków w zgodzie z artykułem 7.

 

 

VIII   SYMBOLE

 

 1. Flaga.                      

Płat czerwony z krokwią białą na opak, między raczą gotycką żółtą i dwiema gwiazdami żółtymi

Krokiew (litera V = vexillology) symbolizuje weksylologów, tarcza jest symbolem heraldyków, a dwie gwiazdy reprezentują Zach ód i Wschód Europy.

Aplikacja członkowska:     

APPLICATION FOR MEMBERSHIP IN THE EUROHERVEX – EUROPEAN FEDERATION OF VEXILLOLOGISTS AND HERALDISTS

 

 

I agree with the Eurohervex Constituton and apply for the membership in the European Federation of Vexillologists and Heraldists.

 

 

First name        …………………………………………

 

Surname          …………………………………………

 

E-mail  …………………………………………………..

 

Street and nr    …………………………………………

 

Town   …………………………………………………….

 

Postal code      ………………………………………….

 

Country           …………………………………………

 

Telephone        ………………………………………..

 

When you started your publications, presentations, articles?  (year)  ………………………………

 

Section of Eurohervex  ……………………………………………………………….

 

Other interests  ………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………..

 

Remarks          ……………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………

 

 

Date    ………………………………………………………..

 

 

Signature         ………………………………………………………………………

XXVIII Kongres Weksylologiczny

28th Inernational Congress of Vexillology odbył się w dniach 15-19 lipca 2019 r. w San Antonio w stanie Teksas. Uczestniczyło w nim około 90 osób z ponad dwudziestu krajów świata, w tym tylko kilkanaście z Europy (z Belgii, Chorwacji, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii). Większość uczestników stanowili Amerykanie, głównie kolekcjonerzy i miłośnicy flag z Teksasu. Wygłoszono 28 referatów i komunikatów oraz wybrano nowe władze FIAV (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Weksylologicznych).  Jednodniowa wycieczka do Austin w Teksasie miała na celu przedstawienie wybranych elementów z księgozbioru i archiwum twórcy weksylologii Whitney Smitha, które przechowywane są w Briscoe Center of the University of Texas.

Jednym z najważniejszych wydarzeń na kongresie była prezentacja wydanego kilka tygodni wcześniej jedynego już na świecie albumu flag, jakie jeszcze w XX w. publikowały marynarki wojenne kilku państw. Jest to album Pavillons nationaux et marques distinctives, national flags and distintive merkings, Album du bicentenaire, opracowany przez francuski Shom (service hydrographique et océanographique de la Marine). Na 330 stronach przedstawiono w nim parę tysięcy używanych obecnie flag, bander, flag rangowych i znaków lotniczych wszystkich państw świata. Album ten ze wszech miar zasługuje na to, by znalazł się w bibliotece każdego weksylologa, lecz jego cena jest porażająca – 120 dolarów USA.

Mało było referatów, które zasługiwałyby na większą uwagę. Najciekawsze wygłosili Gustavo Tracchia o wstęgach prezydenckich w Ameryce Południowej, Željko Heimer o flagach Rijeki, Nozomi Kariyasu o japońskich flagach miejskich i Bruce Berry o Ptaku Zimbabwe na flagach.

Jeśli chodzi o organizację i przebieg kongresu, to pochwalić można tylko wybór sali. Uczestnicy otrzymali niezwykle ograniczony i mało przydatny pakiet z programem oraz prymitywnie wykonane identyfikatory. Ponadto kulała informacja, na przerwach nie było zwyczajowej kawy, herbaty i ciasteczek, niechlujnie sporządzoną listę uczestników dostaliśmy ostatniego dnia, a na bankiet trzeba było iść w upale parę kilometrów.

Najbardziej przygnębiającym wydarzeniem były obrady Zgromadzenia Ogólnego FIAV, w czasie których wyraźnie przejawił się brak demokracji w tej organizacji. Nie dopuszczono do głosowania nad wnioskiem, by XXX kongres odbył się w Krakowie, a do wyborów na dwa stanowiska (prezydent i sekretarz generalny) w zarządzie FIAV dopuszczono tylko po jednej osobie, przedstawionej przez zarząd. Stanowisko prezydenta FIAV objął Żeljko Heimer z Chorwacji, a sekretarzem generalnym został Bruce Berry z Afryki Południowej. O tym, że ustępuje prezydent Michel Lupant i sekretarz generalny Charles Spain poinformowano w biuletynie FIAV zaledwie kilka tygodni przed kongresem, a więc było za późno, by poszczególne organizacje członkowskie mogły zgłosić swoich kandydatów. Doszło też do naruszenia statutu FIAV, kiedy zarząd postanowił uchylić zapis, że na kongresie, na którym ma być głosowane przyjęcie do FIAV nowej organizacji, musi być obecny jej przedstawiciel. Przyjęto organizacje z Chin, Macedonii i Chile, choć z Macedonii i Chile nikt nie był obecny.

Jednakże największym skandalem był wybór Pekinu na miejsce XXX Międzynarodowej Konferencji Weksylologicznej. Wniosek przeszedł niewielką liczbą glosów, a właściwie dzięki głosom zarządu, który dysponował 3 własnymi głosami i upoważnieniami od 10 stowarzyszeń. Cała procedura od samego początku stanowiła naruszenie norm, wypracowanych wcześniej przez FIAV. Dwa lata temu, na kongresie w Londynie przyjęto propozycję odbycia kongresu w Chinach, mimo że nie złożyło jej stowarzyszenie należące do FIAV, tylko prywatna osoba. Chińczycy (9 osób) utworzyli stowarzyszenie (Vexillological Research Center of China) dopiero 23 marca bieżącego roku. Prezentując warunki, jakie czekają na uczestników kongresu w Pekinie, wyraźnie dali do zrozumienia, że wypowiedzi uczestników nie mogą być sprzeczne z obowiązującą w Chinach linią polityczną. Kongres w Pekinie będzie też najdroższym z dotychczasowych.Za nocleg trzeba zapłacić od 120 do 180 dolarów USA za dobę, a za wyżywienie 30 dolarów dziennie. Do tego dojdzie wysoka opłata za wizę i drogi przelot tam i z powrotem.

W czasie obrad i na bankiecie, kiedy wręczano nagrody za czołowe osiągnięcia w dziedzinie weksylologii wyraźnie dało się odczuć pomijanie weksylologów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (z wyjątkiem państw byłej Jugosławii). Tytuł Laureata Federacji otrzymała nieznana szerzej Australijka za jeden referat, a nie nominowany przez Polskie Towarzystwo Weksylologiczne Alfred Znamierowski, zajmujący się weksylologią od 70 lat, który pierwsze artykuły o flagach publikował w Polsca pod koniec lat 50. XX w., na kilka lat przed W. Smithem. Tytuły Laureatów, a także Fellow of the Federation przyznali sobie dwaj ustępujący członkowie zarządu FIAV. O Vexillon – nagrodę  xa najważniejszą książkę weksylologiczną, wydaną w czasie ostatnich dwóch lat ubiegał się A. Znamierowski za Heraldyka i weksylologia i N. Kariyasu za Japońskie flagi od starożytności do dzisiaj. Vexillon otrzymał Kariyasu.

Burza, jaka się rozpętała po odmowie poddania pod głosowanie wniosku o organizację XXX kongresu w Krakowie, przypomniała mi burzę na kongresie w 1995 r. w Warszawie, kiedy nie chciano przyjąć do FIAV ukraińskiego stowarzyszenia heraldycznego. Wtedy udało się przezwyciężyć opór wielu stowarzyszeń zachodnich, ale tym razem starania były daremne.

W związku z tym Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, World Vexillological Research Institute i kilku weksylologów z Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej postanowiło powołać niezależną od FIAV Europejską Federację Weksylologów i Heraldyków (EUROHERVEX – European Federation of Vexillologists and Heraldists). Będzie to kontynuacja idei łączenia weksylologii i heraldyki, przyświecającej międzynarodowym konferencjom heraldyczno-weksylologicznym, jakie od 2012 r. odbywają się, co dwa lata w Cieszynie. Podobnie jak kongresy organizowane przez FIAV, międzynarodowe kongresy EUROHERVEX będą organizowane co dwa lata. Jednakże główna różnica będzie polegać na tym, że odbywać się będą jedynie w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co ze względu na ponad dwukrotnie niższe koszty i możliwość zakwaterowania w akademikach, pozwoli na uczestnictwo wielu naszym kolegom ze Wschodu, którzy ze względów finansowych nie mogli nigdy uczestniczyć w kongresach FIAV. Kolejne różnice to działania w poszanowaniu demokracji i równości, odrzucenie tzw. poprawności politycznej w referatach i debatach, współpraca weksylologów z heraldykami, członkostwo całych stowarzyszeń i indywidualne oraz publikowanie kwartalnika Federacji w kilku językach (polski, czeski, słowacki, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański) z angielskimi streszczeniami.