Nasze zbiory

Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny dysponuje specjalistyczną biblioteką oraz bogatymi zbiorami archiwalnymi, kompletowanymi przez Alfreda Znamierowskiego od lat 60-tych ubiegłego stulecia.

BIBLIOTEKA

Główne działy biblioteki obejmują:

 1. Fachową literaturę heraldyczną, w tym książki wydane w XIX i XX w. w Austrii, Czechach, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, i Włoszech;
 2. Książki poświęcone heraldyce miejskiej, powiatowej i gminnej Anglii, Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Katalonii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy i USA;
 3. Herbarze i książki poświęcone herbom miast i wsi polskich;
 4. Książki poświęcone historii herbów Austrii, Bułgarii, Czarnogóry, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rosji, RPA, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii oraz wielu innych państw zamorskich.
 5. Niemal wszystkie herbarze polskie oraz książki o polskich herbach rodowych i herbach własnych szlachty polskiej.
 6. Manuały flagowe, wydane od XVIII do XX w. w Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech;
 7. Monografie weksyliów poszczególnych państw, w tym Czech, Danii, Hiszpanii, Irlandii, Kanady, Malty, Niemiec, Rosji, RPA, Rumunii, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, państw Ameryki Środkowej i Tajlandii;
 8. Periodyki weksylologiczne z Belgii, Chorwacji, Czech, Francji, Hiszpanii, Macedonii, Niemiec, RPA, Szwajcarii. Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.
 9. Książki poświęcone sztandarom wojskowym wszystkich państw Europy i Stanów Zjednoczonych;
 10. Książki o znakach lotniczych, mundurach i oznakach wojskowych oraz orderach i odznaczeniach prawie wszystkich państw świata;
 11. Encyklopedie, leksykony i słowniki w ponad dziesięciu językach.

Zasoby archiwalne Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego zostały podzielone na dwa zespoły – Główny rejestr polskich flag i herbów oraz Światowe archiwum herbów i flag.

GŁÓWNY REJESTR FLAG I HERBÓW POLSKICH

W Głównym rejestrze są przechowywane i aktualizowane dane dotyczące:

 1. Historii herbu państwowego.
 2. Weksyliów historycznych i obecnych używanych w Polsce na szczeblu państwowym.
 3. Polskich herbów rodowych i herbów własnych szlachty polskiej.
 4. Dane na temat historycznych i aktualnych herbów i weksyliów ponad 1800 jednostek samorządowych (województw, powiatów, miast i gmin wiejskich) w Polsce. Materiały najważniejsze to:
  a. Uchwała rady (sejmiku) jednostki samorządowej o ustanowieniu herbu i weksyliów, wraz z załącznikami, na których są wzorcowe rysunki herbu i weksyliów.
  b. Wizerunki historycznych pieczęci i herbów miejskich.
  c. Artykuły naukowe o historii poszczególnych herbów.
  d. Artykuły prasowe z dokumentacją fotograficzną o herbach projektowanych i ustanawianych.

Poniżej przedstawiamy przykłady dokumentów z naszego archiwum.

ŚWIATOWE ARCHIWUM HERBÓW I FLAG

Nasze archiwum ma jeden z największych na świecie zbiór dokumentacji weksylologicznej, obejmujący dane dotyczące kilkudziesięciu tysięcy herbów i weksyliów wszystkich państw i terytoriów istniejących obecnie i w przeszłości. Są wśród nich flagi szefów państw i rządów, bandery cywilne i wojenne, flagi ministrów i służb państwowych, flagi sił zbrojnych, rangowe i inne, sztandary, proporce, znaki i proporczyki używane w marynarce wojennej, flagi lotnictwa cywilnego i wojskowego, flagi i proporczyki jachtowe.

W Światowym Archiwum są również materiały dotyczące historycznych i obecnych herbów państwowych i ziemskich wszystkich państw świata. Wśród nich są tysiące wizerunków herbów oraz setki kserokopii książek i artykułów, w tym o historii herbów ziem polskich pod zaborami, wszystkich dawnych państw niemieckich oraz państw ościennych.

Materiały o zasadniczym znaczeniu to oryginały i kopie ustawowych wzorów herbów i flag państwowych z całego świata, teksty odnośnych ustaw i dekretów oraz oficjalne specyfikacje. Dzięki kontaktom z weksylologami i heraldykami z wielu państw świata oraz weryfikowaniu informacji u władz poszczególnych państw możliwa jest nieustanna aktualizacja danych.

Poniżej przedstawiamy przykłady dokumentów z tego archiwum.