EUROHERVEX

W sierpniu została utworzona Europejska Federacja Weksylologów i Heraldyków – EUROHERVEX. Naszym celem jest integracja heraldyków i weksylologów, którzy mają podobne zainteresowania i mogą sobie wzajemnie pomagać. Głównie chodzi o pogłębienie współpracy oraz wymiany doświadczeń, informacji i publikacji między weksylologami z Europy Środkowo-Wschodnie z kolegami na Zachodzie. Do naszej Federacji mogą należeć zarówno stowarzyszenia, jak i indywidualni heraldycy i weksylologdzy.

Jednym z celów Federacji jest stworzenie odpowiednich warunków dla spotkań naszych członków ze Wschodu i Zachodu. Postanowiliśmy, że nasze kongresy będą się odbywać co dwa lata jedynie w tych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których opłaty kongresowe i noclegi będą co najmniej o połowę tańsze niż na Zachodzie.

Kolejnym ważnym polem naszego działania będzie publikowanie kwartalnika, w którym będziemy zamieszczać artykuły i notatki w różnych językach, ale zawsze ze streszczeniem po angielsku. Zachęcamy do nadsyłania artykułów lub notatek po polsku ze streszczeniami angielskimi.

Poniżej załączam  statut Eurohervex i deklarację członkowską. Skan wypełnionej deklaracji prosimy przesyłać na adres alfredvex@o2.pl.

 

STATUT EUROPEJSKIEJ FEDERACJI WEKSYLOLOGÓW I HERALDYKÓW

 

I          NAZWA I CELE

 

 1. Nazwa organizacji brzmi Europejska Federacja Weksylologów i Heraldyków, w formie skróconej Eurohervex.
 2. Eurovex zrzesza europejskie stowarzyszenia weksylologiczne i heraldyczne oraz indywidualnych weksylologów i heraldyków.
 3. Główne cele Eurohervex są następujące:
 1. integracja weksylologów i heraldyków,
 2. intensyfikacja współpracy oraz wymiany informacji i publikacji między

weksylologomi i heraldykami z Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodu,

 1. popularyzacja naszych dziedzin badań w społeczeństwie,
 2. organizacja Międzynarodowych Kongresów Eurohervex (ICE),
 3. utworzenie Europejskiego Centrum Weksylologii i Heraldyki, w którym będą

gromadzone archiwa i biblioteki naszych członków oraz innych weksylologów i

heraldyków,

 1. publikacja kwartalnika z artykułami i notatkami w kilku językach, którym

towarzyszyć będą angielskojęzyczne streszczenia.

 

 

II         SIEDZIBA

 

 1. Administracyjne siedziby Eurohervex ulokowane są w rezydencjach Prezydenta i

Sekretarza Generalnego Eurohervex.

 

 

III       CZŁONKOSTWO

 

 1. Członkiem Eurohervex może zostać każde stowarzyszenie, instytucja lub osoba z

Europy, której zasadniczym celem jest studiowanie weksylologii i heraldyki, a

także artysta-heraldyk, kolekcjoner lub wytwórca weksyliów.

 1. Członkowie muszą aprobować Konstytucję Eurohervex, kierować się zasadami

demokracji oraz powstrzymać się od publicznych wypowiedzi na tematy polityki

i religii. Dyskusje oraz treść artykułów i referatów powinny być merytoryczne z

zachowaniem pełnej wolności wypowiedzi bez względu na tzw. poprawność

polityczną.

 1. Pozyskiwanie aplikacji członkowskich i ostateczne decyzje należą wyłącznie

do Zarządu Eurohervex.

 1. Każdy członek w pełnej swobodzie reguluje swoje sprawy osobiste, których

ograniczeniem może być niniejszy statut oraz prawa w kraju zamieszkania.

 1.     Członek może dobrowolnie zrezygnować z członkostwa poprzez wiadomość

przesłaną prezydentowi Eurohervex. Rezygnacja następuje w dniu wysłania

takiego zawiadomienia.

 

IV        TYTUŁY       

 

 1. Każdemu członkowi, który poświęcił badaniom heraldycznym/weksylologicznym

(publikacje, referaty, artykuły) ponad 25 lat ma tytuł Master of the Federation (Mistrza

Federacji), w skrócie MF.

 1. Każdemu członkowi, który poświęcił badaniom heraldycznym/weksylologicznym

(publikacje, referaty, artykuły) ponad 50 lat ma tytuł Grand Master of the Federation

(Wielkiego Mistrza Federacji), w skrócie GMF.

 

 

 

V         SEKCJE EUROVEX

 

 1. Dla umożliwienie bliższej współpracy członków w poszczególnych

dziedzinach weksylologii i heraldyki  Eurohervex ustanawia następujące sekcje

zaiteresowań:

 

 1. państwa i terytoria
 2. narody i grupy etniczne
 3. monarchowie, prezydenci, ministrowie
 4. organizacje międzynarodowe
 5. wojsko (armia, marynarka wojenna, siły lotnicze, oddziały specjalne)
 6. weksylia na morzu
 7. miasta i gminy wiejskie
 8. uczelnie, szkoły, instytucje
 9. kościoły i duchowieństwo
 10.  stowarzyszenia, partie polityczne i związki zawodowe
 11. ruchy wyzwoleńcze, powstańcy

l.weksyloidy i historia weksyliów

 1. znaki i symbole
 2. arystokracja, szlachta i inne personalne

 

 1. Oddzielne sekcje mogą tworzyć artyści-heraldycy, kolekcjonerzy oraz

wytwórcy flag i sztandarów.

 1. Każdy członek należy do jednej sekcji, co nie wyklucza jego współpracy z innymi

sekcjami.

 

 

VI     ZGROMADZENIE OGÓLNE

 

 1. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą członkowie zarządu, GMF, MF, oraz

delegaci nominowani przez stowarzyszenia, instytucje i członków sekcji Eurohervex.

 1. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego odbywają się, co dwa lata w czasie każdego ICE.

Oficjalnym językiem jest angielski.

 1. Do prerogatyw Zgromadzenia Ogólnego należą:
 2. wybory członków Zarządu,
 3. ocena prac Zarządu,
 4. decydowanie o miejscu kolejnego ICA.
 5. decydowanie w sprawach podniesionych przez Zarząd lub delegatów.
 6. Nie ma limitu delegatów do zapewnienia quorum
 7. Wiążące decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Wniosek z sali będzie rozpatrywany jedynie w przypadku poparcia go przez, co

najmniej jednego delegata.

 1. Prawo głosu mają jedynie członkowie Zarządu, GMF, MF i delegaci obecni na

posiedzeniu.

 1. GMF, stowarzyszenia i instytucje mają po dwa głosy. Członkowie Zarządu i NF mają

po jednym głosie, a delegaci sekcji mają jeden głos na każdych pięciu członków sekcji.

Kumulacja głosów jest zakazana. Na przykład MF nie może dodać głosu swego

stowarzyszenia, instytucji lub jako delegat sekcji.

 

 

VII    ZARZĄD

 

 1. Organem wykonawczym Eurohervex jest Zarząd, w skład którego wchodzi pięć osób –

Prezydent, Sekretarz Generalny, Skarbnik, Informatyk i Bibliotekarz.

 1. Prezydent nadzoruje działalność pozostałych dwóch członków Zarządu,

Sekretarz Generalny utrzymuje Stały Sekretariat oraz Sekretariat ICE, Skarbnik-

zabiega o sponsorów, subwencje i dotacje oraz zajmuje się finansami Eurohervex,

Informatyk tworzy i obsługuje stronę internetową Eurohervex, Bibliotekarz zbiera

informacje o wszelkiego rodzaju publikacjach weksylologicznych i heraldycznych.

 1. Uznaje się, że Zarząd obraduje permanentnie drogą korespondencyjną.
 2. Kadencja członków Zarządu zaczyna się po zakończeniu sesji Zgromadzenia Ogólnego,

na której zostali wybrani, a kończy wraz z zakończeniem kolejnej sesji.

 1. Prerogatywy Zarządu:
 2. zajmowanie się bieżącymi sprawami Eurohervex,
 3. wydawanie instrukcji, jakie uzna za konieczne dla powodzenia działań Eurovex, w

tym przygotowania do ICE,

 1. ustanawianie i likwidowanie sekcji zgodnie z potrzebami Eurohervex,
 2. organizacja sesji Zgromadzenia Ogólnego zgodnie z artykułami 12 i 13c,

`           e.  reprezentowanie Eurohervex w relacjach z innymi instytucjami narodowymi

i międzynarodowymi,

 1. przyjmowanie członków w zgodzie z artykułem 7.

 

 

VIII   SYMBOLE

 

 1. Flaga.                      

Płat czerwony z krokwią białą na opak, między raczą gotycką żółtą i dwiema gwiazdami żółtymi

Krokiew (litera V = vexillology) symbolizuje weksylologów, tarcza jest symbolem heraldyków, a dwie gwiazdy reprezentują Zach ód i Wschód Europy.

Aplikacja członkowska:     

APPLICATION FOR MEMBERSHIP IN THE EUROHERVEX – EUROPEAN FEDERATION OF VEXILLOLOGISTS AND HERALDISTS

 

 

I agree with the Eurohervex Constituton and apply for the membership in the European Federation of Vexillologists and Heraldists.

 

 

First name        …………………………………………

 

Surname          …………………………………………

 

E-mail  …………………………………………………..

 

Street and nr    …………………………………………

 

Town   …………………………………………………….

 

Postal code      ………………………………………….

 

Country           …………………………………………

 

Telephone        ………………………………………..

 

When you started your publications, presentations, articles?  (year)  ………………………………

 

Section of Eurohervex  ……………………………………………………………….

 

Other interests  ………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………..

 

Remarks          ……………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………

 

 

Date    ………………………………………………………..

 

 

Signature         ………………………………………………………………………

XXVIII Kongres Weksylologiczny

28th Inernational Congress of Vexillology odbył się w dniach 15-19 lipca 2019 r. w San Antonio w stanie Teksas. Uczestniczyło w nim około 90 osób z ponad dwudziestu krajów świata, w tym tylko kilkanaście z Europy (z Belgii, Chorwacji, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii). Większość uczestników stanowili Amerykanie, głównie kolekcjonerzy i miłośnicy flag z Teksasu. Wygłoszono 28 referatów i komunikatów oraz wybrano nowe władze FIAV (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Weksylologicznych).  Jednodniowa wycieczka do Austin w Teksasie miała na celu przedstawienie wybranych elementów z księgozbioru i archiwum twórcy weksylologii Whitney Smitha, które przechowywane są w Briscoe Center of the University of Texas.

Jednym z najważniejszych wydarzeń na kongresie była prezentacja wydanego kilka tygodni wcześniej jedynego już na świecie albumu flag, jakie jeszcze w XX w. publikowały marynarki wojenne kilku państw. Jest to album Pavillons nationaux et marques distinctives, national flags and distintive merkings, Album du bicentenaire, opracowany przez francuski Shom (service hydrographique et océanographique de la Marine). Na 330 stronach przedstawiono w nim parę tysięcy używanych obecnie flag, bander, flag rangowych i znaków lotniczych wszystkich państw świata. Album ten ze wszech miar zasługuje na to, by znalazł się w bibliotece każdego weksylologa, lecz jego cena jest porażająca – 120 dolarów USA.

Mało było referatów, które zasługiwałyby na większą uwagę. Najciekawsze wygłosili Gustavo Tracchia o wstęgach prezydenckich w Ameryce Południowej, Željko Heimer o flagach Rijeki, Nozomi Kariyasu o japońskich flagach miejskich i Bruce Berry o Ptaku Zimbabwe na flagach.

Jeśli chodzi o organizację i przebieg kongresu, to pochwalić można tylko wybór sali. Uczestnicy otrzymali niezwykle ograniczony i mało przydatny pakiet z programem oraz prymitywnie wykonane identyfikatory. Ponadto kulała informacja, na przerwach nie było zwyczajowej kawy, herbaty i ciasteczek, niechlujnie sporządzoną listę uczestników dostaliśmy ostatniego dnia, a na bankiet trzeba było iść w upale parę kilometrów.

Najbardziej przygnębiającym wydarzeniem były obrady Zgromadzenia Ogólnego FIAV, w czasie których wyraźnie przejawił się brak demokracji w tej organizacji. Nie dopuszczono do głosowania nad wnioskiem, by XXX kongres odbył się w Krakowie, a do wyborów na dwa stanowiska (prezydent i sekretarz generalny) w zarządzie FIAV dopuszczono tylko po jednej osobie, przedstawionej przez zarząd. Stanowisko prezydenta FIAV objął Żeljko Heimer z Chorwacji, a sekretarzem generalnym został Bruce Berry z Afryki Południowej. O tym, że ustępuje prezydent Michel Lupant i sekretarz generalny Charles Spain poinformowano w biuletynie FIAV zaledwie kilka tygodni przed kongresem, a więc było za późno, by poszczególne organizacje członkowskie mogły zgłosić swoich kandydatów. Doszło też do naruszenia statutu FIAV, kiedy zarząd postanowił uchylić zapis, że na kongresie, na którym ma być głosowane przyjęcie do FIAV nowej organizacji, musi być obecny jej przedstawiciel. Przyjęto organizacje z Chin, Macedonii i Chile, choć z Macedonii i Chile nikt nie był obecny.

Jednakże największym skandalem był wybór Pekinu na miejsce XXX Międzynarodowej Konferencji Weksylologicznej. Wniosek przeszedł niewielką liczbą glosów, a właściwie dzięki głosom zarządu, który dysponował 3 własnymi głosami i upoważnieniami od 10 stowarzyszeń. Cała procedura od samego początku stanowiła naruszenie norm, wypracowanych wcześniej przez FIAV. Dwa lata temu, na kongresie w Londynie przyjęto propozycję odbycia kongresu w Chinach, mimo że nie złożyło jej stowarzyszenie należące do FIAV, tylko prywatna osoba. Chińczycy (9 osób) utworzyli stowarzyszenie (Vexillological Research Center of China) dopiero 23 marca bieżącego roku. Prezentując warunki, jakie czekają na uczestników kongresu w Pekinie, wyraźnie dali do zrozumienia, że wypowiedzi uczestników nie mogą być sprzeczne z obowiązującą w Chinach linią polityczną. Kongres w Pekinie będzie też najdroższym z dotychczasowych.Za nocleg trzeba zapłacić od 120 do 180 dolarów USA za dobę, a za wyżywienie 30 dolarów dziennie. Do tego dojdzie wysoka opłata za wizę i drogi przelot tam i z powrotem.

W czasie obrad i na bankiecie, kiedy wręczano nagrody za czołowe osiągnięcia w dziedzinie weksylologii wyraźnie dało się odczuć pomijanie weksylologów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (z wyjątkiem państw byłej Jugosławii). Tytuł Laureata Federacji otrzymała nieznana szerzej Australijka za jeden referat, a nie nominowany przez Polskie Towarzystwo Weksylologiczne Alfred Znamierowski, zajmujący się weksylologią od 70 lat, który pierwsze artykuły o flagach publikował w Polsca pod koniec lat 50. XX w., na kilka lat przed W. Smithem. Tytuły Laureatów, a także Fellow of the Federation przyznali sobie dwaj ustępujący członkowie zarządu FIAV. O Vexillon – nagrodę  xa najważniejszą książkę weksylologiczną, wydaną w czasie ostatnich dwóch lat ubiegał się A. Znamierowski za Heraldyka i weksylologia i N. Kariyasu za Japońskie flagi od starożytności do dzisiaj. Vexillon otrzymał Kariyasu.

Burza, jaka się rozpętała po odmowie poddania pod głosowanie wniosku o organizację XXX kongresu w Krakowie, przypomniała mi burzę na kongresie w 1995 r. w Warszawie, kiedy nie chciano przyjąć do FIAV ukraińskiego stowarzyszenia heraldycznego. Wtedy udało się przezwyciężyć opór wielu stowarzyszeń zachodnich, ale tym razem starania były daremne.

W związku z tym Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, World Vexillological Research Institute i kilku weksylologów z Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej postanowiło powołać niezależną od FIAV Europejską Federację Weksylologów i Heraldyków (EUROHERVEX – European Federation of Vexillologists and Heraldists). Będzie to kontynuacja idei łączenia weksylologii i heraldyki, przyświecającej międzynarodowym konferencjom heraldyczno-weksylologicznym, jakie od 2012 r. odbywają się, co dwa lata w Cieszynie. Podobnie jak kongresy organizowane przez FIAV, międzynarodowe kongresy EUROHERVEX będą organizowane co dwa lata. Jednakże główna różnica będzie polegać na tym, że odbywać się będą jedynie w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co ze względu na ponad dwukrotnie niższe koszty i możliwość zakwaterowania w akademikach, pozwoli na uczestnictwo wielu naszym kolegom ze Wschodu, którzy ze względów finansowych nie mogli nigdy uczestniczyć w kongresach FIAV. Kolejne różnice to działania w poszanowaniu demokracji i równości, odrzucenie tzw. poprawności politycznej w referatach i debatach, współpraca weksylologów z heraldykami, członkostwo całych stowarzyszeń i indywidualne oraz publikowanie kwartalnika Federacji w kilku językach (polski, czeski, słowacki, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański) z angielskimi streszczeniami.

NOWE ZNAKI PSZCZYNY

Zaprojektowane przez Alfreda Znamierowskiego znaki gminy Pszczyna zostały pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

                       

 

 

 

 

IV IHW KONFERENCJA o HERALDYCE i WEKSYLOLOGII

PROGRAM        PROGRAMME

 

 

5 września 2018    September 5, 2018

 

15.00–18.30           Rejestracja w Domu Studenckim, ul. Niemcewicza 8

3.00–6.30 PM         Registration in the Dom Studencki, ul. Niemcewicza 8

19.00–22.00            Nieformalne spotkanie w restauracji „Pod Merkurym”, Rynek 9

7.00–10.00 PM      Informal meeting in the restaurant „Pod Merkurym”, Rynek 9

 

6 września 2018   September 6, 2018

 

8.00 – 9.00                           Śniadanie

8.00 – 9.00  AM                   Breakfast

 

9.00 – 10.00                           PIERWSZA SESJA

9.00 – 10.00 AM                  THE FIRST SESSION

 

 1. Petr Exner – Arms and Flags of the Dowry Towns in

Czechia  (Herby i flagi miast będących wianem królowych

         Czech).

 1. Attila Istvan Szekeres – The changes of the civic coats of

          arms on  the territory of Szeklerland after the union of

         Transylvania and Romania (Zmiany herbów miejskich na

          terenie Seklerszczyzny po unii Siedmiogrodu z Rumunią)

10.00 – 10.30                        Przerwa

10.00 – 10.30 AM                Coffee break

 

10.30 – 12.00                         DRUGA SESJA

10.30 AM – 12.00 PM.        THE SECOND SESSION

 

 1. Włodzimierz Chorązki – Flaga Krakowa i flaga maryjna

(Flag of Kraków and Marian Flag)

 1. Elżbieta Bimler-Mackiewicz – Orzeł Biały na sztandarach

ze zbiorów Muzeum w Rybniku (The White Eagle on

         Banners preserved in the Muzeum of Rybnik)

 1. Władysław Żagan (Fundacja Volens) – Odtworzenie flagi

Księstwa Cieszyńskiego (Reconstruction of the Flag of the

         Duchy of Teschen)

 1. Krzysztof Jasieński – Regulaminowy wzór chorągwi

Związku Strzeleckiego (Colour of the Riflemen’s Association)

13.00 – 14.00                         Obiad

1.00 – 2.00 PM                    Lunch

14.30 – 15.30                        TRZECIA SESJA

2.30 – 3.30 PM                  THIRD SESSION

 

 1. Alfred Znamierowski – Korony w herbach miast (Crowns in civic heraldry)

 

15.30 – 16.00                        Przerwa

3.30 – 4.00 PM                   Coffee break

 

16.00 – 17.00                         CZWARTA SESJA

4.00 –   5.00 PM                 FOURTH SESSION

 

 1. Jovan JonovskiCivic heraldic system in Macedonia (System heraldyki

miejskiej w Macedonii)

 1. Evgeny Manzhurin – Strange geography of Russian civic arms after the II

          World War (Dziwna geografia sowieckich herbów miejskich po II wojnie

światowej)

 

17.00 – 19.00                         Czas wolny

5.00 –   7.00 PM                 Free time

 

19.00                                      Kolacja

7.00 PM                               Supper

 

7 września 2018   September 7, 2018

 

8.00 – 9.00                          Śniadanie

8.00 – 9.00 AM                  Breakfast

 

9.00                                      wyjazd do Pszczyny

9.00 AM                              departure for Pszczyna

10.00 – 15.00                    zwiedzanie Pszczyny i okolic – pałac, zagroda żubrów,

skansen, obiad, drewniane kościoły.

10.00 AM – 3.00 PM      sightseeing – Castle Museum, enclosure of the European bison,

open-air museum, lunch, wooden churches.

 

15.00 – 16.00                 czas wolny w Pszczynie

3.00 – 4.00 PM           free time in Pszczyna

 

16.00                            odjazd do Cieszyna

4.00 PM                       departure for Cieszyn

 

17.30 – 19.00               Zebranie Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego

5.30 – 7.00 PM           Meeting of the Polish Vexillological Society

 

19.00 – 20.00             Kolacja

7.00 – 8.00 PM          Supper

 

 

8 września 2018   September 8, 2018

 

8.00 – 9.00               Śniadanie

8.00 – 9.00 AM        Breakfast

 

9.00 – 10.30                 PIĄTA SESJA

9.00 – 10.30AM          FIFTH SESSION

 1. Alexandru Dan MandruFlags of the

         Reichsbürger (Flagi obywateli Rzeszy)

 1. Aleš Brožek – The history of the Pan-Slavic

          Colours (Historia barw pansłowiańskich)

 1. Marina JelinskajaCivic vexillology of Belarus

(Weksylologia miejska w Białorusi)

 

10.30 – 11.00                         przerwa

10.30 AM – 11.00 AM        Coffee break

 

11.00 – 12.30                         SZÓSTA SESJA

11.00 AM – 12.30 PM         SIXTH SESSION

 

 1. Georgi Vilinbahov – Functions and Work of the

          Russian Herold’s Office (Funkcje i prace Heroldii

          Rosji)

 1. Elizabeth Roads – The development of Scottish

         civic heraldry from seals to civic flags (Rozwój

         szkockiej heraldyki miejskiej od pieczęci do flag)

 1. Jörg Majewski – Symbols of the German States

(Symbole niemieckich landów)

 

13.00 – 14.00                      Obiad

1.00 –   2.00 PM                 Lunch

 

14.30 – 16.00                      SIÓDMA SESJA

2.30 –   4.00 PM                SEVENTH SESSION

 

 1. Roman KlimešSymbole Baliwatu Guernsey

(Symbols of the Bailwick of Guernsey)

 1. Robert SzydlikŚwięci Pańscy w polskiej

          heraldyce samorządowej (Patrons Saint in heraldry

          of Polish selfgoverned territorial units)

 1. Szymon PawlasElementy wyznaniowe w

          węgierskiej heraldyce samorządowej (Elements of

          confessions in heraldry of Hungarian selfgoverned

territorial units)

 

16.00 – 16.30                    przerwa

4.00 –   4.30 PM              Coffee break

 

16.30 – 18.00                  ÓSMA SESJA

4.30 –   6.00 PM            EIGHTH SESSION

 

 1. Paweł Dudziński – Orzeł Biały po I wojnie

          światowej (The White Eagle after the I World War)

 1. Grzegorz Trafalski – Marian Gumowski jako

          heraldyk (Marian Gumowski’s heraldic activities)

 1. Krzysztof Guzek – Wzorcowy system znaków na

          przykładzie gminy miejskiej Łowicz (City of

         Łowicz – an excellent example of a complex of

civic symbols)

 

18.00 – 19.30                  czas wolny

6.00 –   7.30 PM             Free time

 

19.30                                 Kolacja pożegnalna

7.30 PM                            Farewell supper

 

 

       9 września 2018   September 9, 2018

 

8.00 – 9.00                        Śniadanie

8.00 – 9.00 AM                 Breakfast

 

KONFERENCJA HERALDYCZNA W WILNIE

Z okazji Światowego Dnia Heraldyki, odbyła się 14 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Wilnie konferencja heraldyczna z udziałem gości z Belgii, Finlandii, Francji, Gruzji, Łotwy, Niemiec i Polski. Tematami referatów były między innymi: Historia i mity związane z symbolami państwowymi Ukrainy, rejestr herbów w Finlandii, francuska heraldyka miejska odzwierciedleniem polityki (XVV-XXI w.), symbolika herbów miejskich Gruzji, heraldyka miejska we Flandrii i figury fantastyczne w heraldyce litewskiej.

W czasie konferencji odbyła się uroczystość przedstawienia nowych herbów i chorągwi siedmiu gmin litewskich.

MARIANOWO MA SWOJE SYMBOLE

Wykonane przez nasz Instytut projekty znaków gminy Marianowo uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego do spraw administracji publicznej i w czerwcu zostaną wprowadzone.

Biorąc pod uwagę tradycję historyczną gminy w herbie znalazło się godło herbu rodu Wedlów. Jest to figura heraldyczna w postaci czarnego koła, służącego w średniowieczu do łamania kości. Figura ta, jako godło rodu Wedlów,  występuje również w herbach dwóch miast w województwie zachodniopomorskim – Chociwla i Drawna.

Drugim elementem godła herbowego gminy Marianowo, lecz ważniejszym i dlatego umieszczonym w górnej części tarczy herbowej, jest uszczerbiony (sama głowa) gryf pomorski, wzięty z herbu powiatu stargardzkiego. Mówi on o przynależności do tego powiatu, będącego częścią Pomorza Zachodniego.

Poza elementami historycznymi, w herbie umieszczono błękitny pas falisty, reprezentujący środowisko naturalne, głównie rzeki i jeziora, biegnące skosem przez centralną część gminy.

Flaga jest heraldyczna, czyli stanowi odzwiercielenie herbu na płacie tkaniny.

KONFERENCJA CISV

W dniach 12 i 13 maja 2018 r. odbyła się w Mediolanie XXIV doroczna krajowa konferencja Włoskiego Ośrodka Studiów Weksylologicznych (Centro Italiano Studi Vessillologici). Referaty wygłosili Alfredo Betocchi, Alesandro Savorelli Roberto Bicci, Giovanni Sala Roberto Breschi, Pier Paolo Lugli, Marco Mercacci Maroi Dalceri oraz goście z zagranicy – Sebastia Herreros z Katalonii i Manuela Schmoeger z Niemiec. Z Polski w konferencji wziął udział Alfred Znamierowski.

ZAPRASZAMY NA IV KONFERENCJĘ IHW O HERALDYCE I WEKSYLOLOGII

 

 

 

Cieszyn 6 – 8 września 2018

Konferencje w Cieszynie, organizowane od 2012 r., poświęcone są głównie heraldyce i weksylologii miejskiej i terytorialnej. Koszty tegorocznej konferencji w wysokości 510 PLN obejmują opłatę konferencyjną, zakwaterowanie (cztery noclegi w pokoju dwuosobowym z łazienką), wyżywienie oraz wycieczkę do Pszczyny (Muzeum Zamkowe, drewniane kościoły, zagroda żubrów) i pożegnalną kolację. Szczegółowe informacje będą stopniowo zamieszczane na naszej stronie internetowej www.instytutheraldyczny.pl.

TERMINY

Będziemy wdzięczni za wczesne zgłoszenie chęci uczestnictwa w konferencji.  Pełną wersję referatu (całość w PDF, dodatkowo osobno ilustracje w formacie JPG o rozdzielczości co najmniej 300 DPI) należy nadesłać do 31 lipca 2018.
Proszę kierować zgłoszenia, pytania i wersje referatów na adres alfredvex@o2.pl. Niezbędne są następujące dane: Imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy.

REFERATY

Przyjmiemy propozycje referatów o długości 20-40 minut i komunikatów (10-15 minut). Referaty powinny być nowymi, nigdzie nie publikowanymi opracowaniami z przypisami i bibliografią.

Dalsze szczegóły dotyczące konferencji będą zamieszczane w KATEGORII “KONFERENCJE”.

HERALDYKA I WEKSYLOLOGIA

 

Pod tym tytułem ukazał się w księgarniach leksykon autorstwa Alfreda Znamierowskiego w formie pięknego albumu, w którym na 512 stronach dużego formatu znalazło się ponad 1 600 haseł, 3 439 wizerunków herbów, 709 weksyliów, 257 figur heraldycznych oraz kilkaset pieczęci, monet, orderów, oznak, map i dzieł sztuki. Takiej książki nie było jeszcze ani w Polsce, ani za granicą. Polecamy wszystkim zainteresowanym wiedzą o herbach i weksyliach i tym, którzy lubią mieć pięknie wydane książki i poszerzać swą wiedzę.

 

Nowe herby i flagi

Pod koniec 2017 roku  poniżej przedstawione, zaprojektowane przez nas herby i flagi, uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego do spraw administracji publicznej.  Herb Cieszyna został poprawiony, a godło wykonano na wzór godła z najstarszej pieczęci miasta. Flaga Cieszyna, najstarsza w Polsce flaga o trzech pasach poziomych, pozostaje bez zmian. Dla powiatu słubickiego i gminy wiejskiej Gorzyce zaprojektowano herby, flagi, flagi stolikowe, bannery i pieczęcie.

             

Cieszyn

            

Powiat słubicki

               

gmina Gorzyce