EUROHERVEX

W sierpniu została utworzona Europejska Federacja Weksylologów i Heraldyków – EUROHERVEX. Naszym celem jest integracja heraldyków i weksylologów, którzy mają podobne zainteresowania i mogą sobie wzajemnie pomagać. Głównie chodzi o pogłębienie współpracy oraz wymiany doświadczeń, informacji i publikacji między weksylologami z Europy Środkowo-Wschodnie z kolegami na Zachodzie. Do naszej Federacji mogą należeć zarówno stowarzyszenia, jak i indywidualni heraldycy i weksylologdzy.

Jednym z celów Federacji jest stworzenie odpowiednich warunków dla spotkań naszych członków ze Wschodu i Zachodu. Postanowiliśmy, że nasze kongresy będą się odbywać co dwa lata jedynie w tych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których opłaty kongresowe i noclegi będą co najmniej o połowę tańsze niż na Zachodzie.

Kolejnym ważnym polem naszego działania będzie publikowanie kwartalnika, w którym będziemy zamieszczać artykuły i notatki w różnych językach, ale zawsze ze streszczeniem po angielsku. Zachęcamy do nadsyłania artykułów lub notatek po polsku ze streszczeniami angielskimi.

Poniżej załączam  statut Eurohervex i deklarację członkowską. Skan wypełnionej deklaracji prosimy przesyłać na adres alfredvex@o2.pl.

 

STATUT EUROPEJSKIEJ FEDERACJI WEKSYLOLOGÓW I HERALDYKÓW

 

I          NAZWA I CELE

 

 1. Nazwa organizacji brzmi Europejska Federacja Weksylologów i Heraldyków, w formie skróconej Eurohervex.
 2. Eurovex zrzesza europejskie stowarzyszenia weksylologiczne i heraldyczne oraz indywidualnych weksylologów i heraldyków.
 3. Główne cele Eurohervex są następujące:
 1. integracja weksylologów i heraldyków,
 2. intensyfikacja współpracy oraz wymiany informacji i publikacji między

weksylologomi i heraldykami z Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodu,

 1. popularyzacja naszych dziedzin badań w społeczeństwie,
 2. organizacja Międzynarodowych Kongresów Eurohervex (ICE),
 3. utworzenie Europejskiego Centrum Weksylologii i Heraldyki, w którym będą

gromadzone archiwa i biblioteki naszych członków oraz innych weksylologów i

heraldyków,

 1. publikacja kwartalnika z artykułami i notatkami w kilku językach, którym

towarzyszyć będą angielskojęzyczne streszczenia.

 

 

II         SIEDZIBA

 

 1. Administracyjne siedziby Eurohervex ulokowane są w rezydencjach Prezydenta i

Sekretarza Generalnego Eurohervex.

 

 

III       CZŁONKOSTWO

 

 1. Członkiem Eurohervex może zostać każde stowarzyszenie, instytucja lub osoba z

Europy, której zasadniczym celem jest studiowanie weksylologii i heraldyki, a

także artysta-heraldyk, kolekcjoner lub wytwórca weksyliów.

 1. Członkowie muszą aprobować Konstytucję Eurohervex, kierować się zasadami

demokracji oraz powstrzymać się od publicznych wypowiedzi na tematy polityki

i religii. Dyskusje oraz treść artykułów i referatów powinny być merytoryczne z

zachowaniem pełnej wolności wypowiedzi bez względu na tzw. poprawność

polityczną.

 1. Pozyskiwanie aplikacji członkowskich i ostateczne decyzje należą wyłącznie

do Zarządu Eurohervex.

 1. Każdy członek w pełnej swobodzie reguluje swoje sprawy osobiste, których

ograniczeniem może być niniejszy statut oraz prawa w kraju zamieszkania.

 1.     Członek może dobrowolnie zrezygnować z członkostwa poprzez wiadomość

przesłaną prezydentowi Eurohervex. Rezygnacja następuje w dniu wysłania

takiego zawiadomienia.

 

IV        TYTUŁY       

 

 1. Każdemu członkowi, który poświęcił badaniom heraldycznym/weksylologicznym

(publikacje, referaty, artykuły) ponad 25 lat ma tytuł Master of the Federation (Mistrza

Federacji), w skrócie MF.

 1. Każdemu członkowi, który poświęcił badaniom heraldycznym/weksylologicznym

(publikacje, referaty, artykuły) ponad 50 lat ma tytuł Grand Master of the Federation

(Wielkiego Mistrza Federacji), w skrócie GMF.

 

 

 

V         SEKCJE EUROVEX

 

 1. Dla umożliwienie bliższej współpracy członków w poszczególnych

dziedzinach weksylologii i heraldyki  Eurohervex ustanawia następujące sekcje

zaiteresowań:

 

 1. państwa i terytoria
 2. narody i grupy etniczne
 3. monarchowie, prezydenci, ministrowie
 4. organizacje międzynarodowe
 5. wojsko (armia, marynarka wojenna, siły lotnicze, oddziały specjalne)
 6. weksylia na morzu
 7. miasta i gminy wiejskie
 8. uczelnie, szkoły, instytucje
 9. kościoły i duchowieństwo
 10.  stowarzyszenia, partie polityczne i związki zawodowe
 11. ruchy wyzwoleńcze, powstańcy

l.weksyloidy i historia weksyliów

 1. znaki i symbole
 2. arystokracja, szlachta i inne personalne

 

 1. Oddzielne sekcje mogą tworzyć artyści-heraldycy, kolekcjonerzy oraz

wytwórcy flag i sztandarów.

 1. Każdy członek należy do jednej sekcji, co nie wyklucza jego współpracy z innymi

sekcjami.

 

 

VI     ZGROMADZENIE OGÓLNE

 

 1. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą członkowie zarządu, GMF, MF, oraz

delegaci nominowani przez stowarzyszenia, instytucje i członków sekcji Eurohervex.

 1. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego odbywają się, co dwa lata w czasie każdego ICE.

Oficjalnym językiem jest angielski.

 1. Do prerogatyw Zgromadzenia Ogólnego należą:
 2. wybory członków Zarządu,
 3. ocena prac Zarządu,
 4. decydowanie o miejscu kolejnego ICA.
 5. decydowanie w sprawach podniesionych przez Zarząd lub delegatów.
 6. Nie ma limitu delegatów do zapewnienia quorum
 7. Wiążące decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Wniosek z sali będzie rozpatrywany jedynie w przypadku poparcia go przez, co

najmniej jednego delegata.

 1. Prawo głosu mają jedynie członkowie Zarządu, GMF, MF i delegaci obecni na

posiedzeniu.

 1. GMF, stowarzyszenia i instytucje mają po dwa głosy. Członkowie Zarządu i NF mają

po jednym głosie, a delegaci sekcji mają jeden głos na każdych pięciu członków sekcji.

Kumulacja głosów jest zakazana. Na przykład MF nie może dodać głosu swego

stowarzyszenia, instytucji lub jako delegat sekcji.

 

 

VII    ZARZĄD

 

 1. Organem wykonawczym Eurohervex jest Zarząd, w skład którego wchodzi pięć osób –

Prezydent, Sekretarz Generalny, Skarbnik, Informatyk i Bibliotekarz.

 1. Prezydent nadzoruje działalność pozostałych dwóch członków Zarządu,

Sekretarz Generalny utrzymuje Stały Sekretariat oraz Sekretariat ICE, Skarbnik-

zabiega o sponsorów, subwencje i dotacje oraz zajmuje się finansami Eurohervex,

Informatyk tworzy i obsługuje stronę internetową Eurohervex, Bibliotekarz zbiera

informacje o wszelkiego rodzaju publikacjach weksylologicznych i heraldycznych.

 1. Uznaje się, że Zarząd obraduje permanentnie drogą korespondencyjną.
 2. Kadencja członków Zarządu zaczyna się po zakończeniu sesji Zgromadzenia Ogólnego,

na której zostali wybrani, a kończy wraz z zakończeniem kolejnej sesji.

 1. Prerogatywy Zarządu:
 2. zajmowanie się bieżącymi sprawami Eurohervex,
 3. wydawanie instrukcji, jakie uzna za konieczne dla powodzenia działań Eurovex, w

tym przygotowania do ICE,

 1. ustanawianie i likwidowanie sekcji zgodnie z potrzebami Eurohervex,
 2. organizacja sesji Zgromadzenia Ogólnego zgodnie z artykułami 12 i 13c,

`           e.  reprezentowanie Eurohervex w relacjach z innymi instytucjami narodowymi

i międzynarodowymi,

 1. przyjmowanie członków w zgodzie z artykułem 7.

 

 

VIII   SYMBOLE

 

 1. Flaga.                      

Płat czerwony z krokwią białą na opak, między raczą gotycką żółtą i dwiema gwiazdami żółtymi

Krokiew (litera V = vexillology) symbolizuje weksylologów, tarcza jest symbolem heraldyków, a dwie gwiazdy reprezentują Zach ód i Wschód Europy.

Aplikacja członkowska:     

APPLICATION FOR MEMBERSHIP IN THE EUROHERVEX – EUROPEAN FEDERATION OF VEXILLOLOGISTS AND HERALDISTS

 

 

I agree with the Eurohervex Constituton and apply for the membership in the European Federation of Vexillologists and Heraldists.

 

 

First name        …………………………………………

 

Surname          …………………………………………

 

E-mail  …………………………………………………..

 

Street and nr    …………………………………………

 

Town   …………………………………………………….

 

Postal code      ………………………………………….

 

Country           …………………………………………

 

Telephone        ………………………………………..

 

When you started your publications, presentations, articles?  (year)  ………………………………

 

Section of Eurohervex  ……………………………………………………………….

 

Other interests  ………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………..

 

Remarks          ……………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………

 

 

Date    ………………………………………………………..

 

 

Signature         ………………………………………………………………………