O Instytucie

Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny (IHW) został założony w 1997 r. w Warszawie przez Alfreda Znamierowskiego, który do tego czasu kierował The Flag Design Center, założonym przez niego w 1978 r. w San Diego (Kalifornia). Od 2001 r. IHW jest członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Weksylologicznych (FIAV).

Od czerwca 2007 r. Instytut działa w nowej siedzibie w Górkach Wielkich (gmina Brenna, powiat cieszyński, woj. śląskie) pod kierownictwem Beaty Znamierowskiej.

Do głównych zadań IHW należy:

  1. Zbieranie, archiwizowanie i krytyczna analiza danych dotyczących herbów, flag i innych symboli jednostek samorządowych.
  2. Projektowanie herbów, flag, pieczęci i insygniów jednostek samorządowych.
  3. Publikowanie materiałów archiwalnych w „Katalogu weksyliów samorządowych”.
  4. Konsultacje dotyczące wzorów oraz użycia obecnych i historycznych herbów i weksyliów państwowych, ziemskich, wojskowych, samorządowych i innych.

IHW korzysta z obszernej biblioteki i bogatego archiwum heraldycznego i weksylologicznego, kompletowanego przez Alfreda Znamierowskiego od lat 60. ubiegłego stulecia. Na podstawie tego archiwum, utworzono „Główny rejestr polskich flag i herbów” oraz „Światowe archiwum herbów i flag”. W Głównym rejestrze są dane na temat historycznych i aktualnych herbów i weksyliów ponad 2000 jednostek samorządowych (województw, powiatów, miast i gmin wiejskich) w Polsce. W Światowym archiwum przechowywane są i uzupełniane dane dotyczące kilku tysięcy flag i herbów wszystkich państw i terytoriów istniejących obecnie i w przeszłości, w tym flag głowy państwa, bander cywilnych i wojennych, flag ministrów i służb państwowych, flag i emblematów sił zbrojnych, flag rangowych, innych flag, proporców, znaków i proporczyków używanych w marynarce wojennej, flag lotnictwa cywilnego oraz znaków i flag lotnictwa wojskowego.

W ramach prac badawczych zbierane są i poddawane krytycznej analizie dane dotyczące rozwoju heraldyki i weksylologii samorządowej w Polsce. Szczególnie cenny dla badaczy weksyliów jest wydawany przez IHW od marca 2000 r. „Katalog weksyliów samorządowych”, w którym przedstawiane są dane źródłowe dotyczące przyjmowanych w ostatnich dziesięcioleciach flag, flag urzędowych i bannerów województw, powiatów, miast i gmin wiejskich.
Instytut wykonał i wykonuje ekspertyzy heraldyczne i weksylologiczne, formułuje opinie o herbach i flagach oraz dostarcza informacji o użyciu herbów i weksyliów historycznych dla wielu samorządów, firm i instytucji. IHW aktywnie uczestniczył w przygotowaniu zorganizowanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego wystawie Godło i barwa Polski samorządowej, która została otwarta 5 marca 1998 r. w Warszawie, a w ciągu następnych dwóch lat była pokazana w kilku innych miastach, m.in. w Łodzi i Gliwicach.

Instytut prowadzi działalność na podstawie wpisu do prowadzonej przez Wójta Gminy w Brennej ewidencji działalności gospodarczej pod nr 3284. Nr regonu 015397678. Właścicielem i dyrektorem operacyjnym jest Beata Znamierowska, NIP 524-240-30-69. .

Najbardziej twórczą działalnością IHW jest projektowanie herbów i flag dla jednostek samorządu terytorialnego. Poza projektami nowych herbów i weksyliów IHW wykonuje również opracowania graficzne herbów już istniejących, których dotychczasowe wizerunki są wykonane niestarannie i znacznie odbiegają od standardów sztuki heraldycznej.

Od 2012 r. Instytut organizuje co dwa lata w Cieszynie międzynarodowe konferencje naukowe. Ich tematem są obecne i historyczne herby i weksylia miejskie i terytorialne, głównie w państwach Europy. Czwarta z kolei konferencja odbędzie się we wrześniu 2018 roku.