Komisja Heraldyczna

Komisja Heraldyczna to przede wszystkim organ doradczy ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawach związanych z nauką o herbach i nauką o weksyliach, tzn. flagach, sztandarach, bannerach. Jej działalność dotyczy właściwego stosowania symbolów, zarówno państwowych jak i samorządowych.

Nie każdy może się znaleźć wśród członków Komisji Heraldycznej. Aby otrzymać uprawnienia i zaufanie do wykonywania tego zadania należy wyróżnić się wysokim poziomem wiedzy z zakresu heraldyki i weksylologii, bądź być już przedstawicielem organizacji, których statutowe cele związane są z heraldyką i weksylologią oraz przedstawicielem jednostek samorządu terytorialnego.
Początkowo, Komisja Heraldyczna podlegała ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, już po reformie z 2011 ministrowi cyfryzacji, ale od 2012 ponownie ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Wspomniana komisja składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i dziesięciu członków. Wyszczególniając: 5 osób wskazanych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
5 osób wskazanych przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz 3 osoby wskazane przez ministra właściwego ds. administracji publicznej.

Czym zajmuje się Komisja Heraldyczna?

Zadaniem komisji jest wydawanie opinii. Opnie ściśle dotyczą wzorów herbów, flag i innych symboli jednostek samorządu terytorialnego. Idąc dalej, komisja opiniuje w sprawach prawidłowego używania insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli. Oprócz wymienionych, Komisja wprowadza zasady dotyczące ustanawiania wyróżnień przez samorządy (odznak honorowych, medali honorowych). Do zadań powierzanych komisji należy również konsultowanie władzy i organów administracji publicznej w dziedzinie właściwego używania insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli związanych z heraldyką i weksylologią. Najnowsze odznaczenie państwowe ustanowione 15 grudnia 2016, które będzie nadawane przez Prezydenta RP – Krzyż Wschodni, również opiniowane było przez Komisję Heraldyczną.

Komisja Heraldyczna – na czym polegają jej obowiązki?

Przewodniczący Komisji przewodzi pracom komisji. Przewodniczący winien wyróżnić się niezachwianą stanowczością, perfekcyjną znajomością sprawy, a także zdecydowaniem i zdolnością łączenia faktów. Przewodniczący zwołuje również posiedzenia komisji. To w jego kwestii leży decyzja o podjęciu sprawy z dziedziny prawa heraldycznego. Komisja, po dyskusjach i dogłębnej analizie tematu, rozstrzyga sprawy, którymi się zajmuje, w uchwałach. Uchwały zaś, w sposób demokratyczny i zatwierdzony prawem zapadają większością głosów. Zdarza się jednak, że głosy w sprawie rozkładają się w równym stosunku. Wtedy to decyzja znów spoczywa na barkach przewodniczącego, który musi ostatecznie zdecydować w sprawie.
Heraldyka jest tematem niewątpliwie złożonym i skomplikowanym. Jednak na szczęście wielu jest historyków, którzy oddają się sprawie z całą mocą.